O Szpitalu

Szpital Miejski Specjalistyczny
im. GABRIELA NARUTOWICZA
w Krakowie

O Szpitalu
Dla Pacjenta

Salus Aegroti Suprema Lex
DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM

Dla Pacjenta

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zatrudni lekarzy specjalistów w zakresie:

- kardiologii

- medycyny ratunkowej

- radiologii

- anestezjologii i intensywnej terapii

- neonatologii

- endokrynologii

- ortopedii i traumatologii narządu ruchu

do pracy zarówno w oddziałach jak i w poradniach specjalistycznych naszego szpitala.

 

Oferujemy:

• elastyczne warunki pracy  ( umowa o pracę lub umowa cywilno – prawna)

• adekwatne warunki płacowe

• pracę w doświadczonym zespole 

• możliwość wzmacniania swoich kompetencji i doświadczenia zawodowego  

• stabilne warunki pracy i pakiet świadczeń socjalnych

 

Nasze oczekiwania:

• uzyskany tytuł lekarza specjalisty w zakresie kardiologii/medycyny ratunkowej / radiologii / anestezjologii i intensywnej terapii / neonatologii / endokrynologii / ortopedii i traumatologii narządu ruchu bądź w trakcie specjalizacji

• posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu 

• umiejętność pracy w zespole

• posiadanie aktualnej wiedzy i umiejętności pozwalających na udzielanie świadczeń medycznych

• empatyczne podejście do pacjenta

 

Bliższe informacje pod numerem tel.12/ 257-85-40 (sekretariat), 12/257-87-40 (dział Kadr i Płac) oraz drogą elektroniczną: sekretariat@narutowicz.krakow.pl; lub kadry@narutowicz.krakow.pl

Kraków, dnia 08.04.2021r.

INFORMACJA DLA MEDIÓW

Dotycząca Lądowiska Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
w Krakowie

 

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, w tym w mediach, w większości jako materiały informacyjne Dewelopera spółki Angel Green sp. z o.o. sp. k., informacjami dotyczącymi realizacji inwestycji budowlanej (budowa apartamentowca wysokości 34,5 m) kolidującej z przyszpitalnym lądowiskiem dla helikopterów LPR, Szpital przedstawia swoje stanowisko;

Informuję,  że lądowisko dla  śmigłowców ratunkowych działa od ponad 9 lat przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Zostało ono wybudowane i oddane do użytkowania na podstawie prawomocnych decyzji tj: 

19 października 2006r. – decyzji Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:” Budowa lądowiska dla śmigłowców na terenie Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza, na działce nr 428/12 obr. 44 Krowodrza przy ul. Prądnickiej w Krakowie” oraz

31 maj 2007r. – decyzji wydanej przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza 31-202 Kraków, ul Prądnicka 35-37 dla budowy lądowiska.

28 grudnia 2011r. – zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie na użytkowanie lądowiska dla helikopterów wraz z infrastrukturą techniczną, decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 lutego 2012 roku, o wpisaniu lądowiska Kraków - Szpital im. Narutowicza do ewidencji lądowisk.

Zatem:

Od 2012 roku zalegalizowane i usankcjonowane prawnie lądowisko wraz z infrastrukturą do niego przynależną jest czynnym obiektem działającym przy Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie i pełni bardzo ważną rolę w ratowaniu zdrowia i życia ludzi co jest głównym celem publicznym.

Do 2019 roku Szpital nie otrzymał żadnej informacji o budowanej, bądź planowanej do budowy inwestycji na działkach 207 i 208 przez poprzedniego, jak i obecnego Dewelopera. Dopiero w 2019 roku, od bezpośredniego sąsiada inwestycji, Szpital dowiedział się, że w 2008r. wydana została przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa decyzja pozwolenia na budowę apartamentowca na wys. 35m. Decyzja ta jest w sprzeczności z wcześniej wydanymi (w 2006r. i 2007r.) na rzecz Szpitala decyzjami pozwolenia na budowę lądowiska dla szpitala, gdyż dopuszcza wysoką  zabudowę w przestrzeniach powietrznych zarezerwowanych i chronionych dla potrzeb lądowiska.

Obecny deweloper tj spółka Angel Green, kupując od poprzedniego dewelopera w 2018 roku nieruchomość wraz z pozwoleniem na budowę z 2008 roku miał  świadomość tej kolizji  ( lądowisko w tym czasie już czynnie funkcjonowało)  jednak mimo to, nie powiadomił Szpitala i  wniósł o zmianę decyzji pozwolenia na budowę , utrzymując niedozwoloną wysokość budynku,   podczas gdy w  roku 2012 został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego „Żabiniec – Południe”. Plan ten wyraźnie  zabezpiecza funkcjonowanie szpitalnego lądowiska dając gwarancje zachowania istniejącej ścieżki podejścia w  ten sposób, że m.in. .na działkach (207,208) objętych pozwoleniem na budowę nie wolno budować obiektów wyższych niż 16 m.

Szpital chciałby poinformować opinię publiczną, iż nie jest przeciwny zabudowie przez deweloperów sąsiadujących ze Szpitalem działek, jednakże sprzeciwia się zabudowie która kolidowałaby z infrastrukturą Szpitala, w tym zwłaszcza funkcjonowaniem przyszpitalnego lądowiska dla helikopterów LPR.

Aktualnie w wyniku działań Dewelopera tj. spółki Angel Green sp. z o.o. sp. k., polegających na ustawieniu na terenie inwestycji dźwigu (o wys. 28 m. i długości ramienia 30m) wstrzymane zostało funkcjonowanie lądowiska, co realnie pozbawia pacjentów transportowanych drogą lotniczą możliwości szybkiego dotarcia na SOR Szpitala Narutowicza.

Nie są prawdziwe pojawiające się w prasie twierdzenia Dewelopera o tym, iż ustawienie dźwigu nastąpiło po wstrzymaniu operacji lotniczych. Z korespondencji LPR kierowanej do Szpitala wynika, iż najpierw miał miejsce montaż i ustawienia żurawia a dopiero w wyniku takiego działania LPR zawiesił wykonywanie operacji lotniczych przez śmigłowce LPR na lądowisku H321 Kraków Narutowicza.

Nie są wiarygodne pojawiające się w prasie twierdzenia Dewelopera o tym, iż ze strony Szpitala nie dotarła do niego prośba o przełożenie rozpoczęcia budowy, jak też że wniosek taki z pewnością wziąłby pod uwagę. Deweloper zna stanowisko Szpitala i wie, że Szpital sprzeciwia się budowie wysokiego na 34,5 m apartamentowca kolidującego z lądowiskiem LPR, tym bardziej zatem Deweloper zdaje sobie sprawę, iż ustawienie dźwigu  który uniemożliwia loty helikopterów budzi sprzeciw Szpitala. Szpital proponował aby Deweloper obniżył planowaną zabudowę tak by nie kolidowała ona z funkcjonującym lądowiskiem, Deweloper odrzucił jednak taką propozycję.

Nie są również wiarygodne twierdzenia Dewelopera o tym, iż nikt nie poinformował go, że lądowisko jest wykorzystywane również do potrzeb związanych z walką z pandemią Covid-19 albowiem jest to fakt powszechnie znany nawet dla laika. Ponadto Szpital informował Dewelopera na piśmie o swoim zaangażowaniu w walce z Covid-19.

Nieprawdą jest, że Szpital błędnie wyznaczył nalot do przyszpitalnego lądowiska. Jako Inwestor wybudował lądowisko w oparciu o otrzymane prawomocne decyzje zezwalające na jego budowę. Decyzje te otrzymał w oparciu o przesłane do organu mapy sytuacyjno-wysokościowe wskazujące obszary oddziaływania inwestycji na tereny przyległe. Takie mapy oraz przekroje podłużne i poprzeczne planowanego do budowy lądowiska Szpital przedłożył do organu wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego już w 2006 roku. (bez wyłączania jakichkolwiek działek znajdujących się w tych obszarach). Na etapie rejestracji lądowiska - w 2012 roku - w obszarze wyznaczonym korytarzami powietrznymi nie znajdowała się żadna budowa. Wszystkie elementy, które znajdowały się w tym obszarze, również te  przekraczające wymagane parametry wysokościowe zostały właściwie opisane i zaznaczone. Szpital nie został poinformowany o wydanej w roku 2008 decyzji pozwolenia na budowę wysokiego apartamentowca zarówno przez Organ jak i przez Dewelopera, na rzecz którego decyzja ta była wydana.

Szpital zaprzecza aby nie odpowiadał na wnioski Dewelopera o zorganizowanie spotkań. W siedzibie Szpitala odbyły się, na wniosek Dewelopera,  dwa takie spotkania. Wbrew stanowisku Dewelopera, Szpital odpowiedział pisemnie na ostatni wniosek o kolejne spotkanie, informując iż aktualnie z uwagi na dynamicznie rozprzestrzenianie się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (tzw. „trzecia fala”), jak też priorytet działań Szpitala, jakim jest realizacja Decyzji Wojewody Małopolskiego, polecającej Szpitalowi, w ramach II poziomu zabezpieczenia świadczeń, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, brak jest możliwości bezpośredniego spotkania.

Szpital jednocześnie wyjaśnia, o czym był informowany Deweloper, iż do czasu zakończenia postępowań administracyjnych, wszczętych na wniosek Szpitala, związanych z decyzjami o pozwoleniu na budowę dla inwestycji realizowanej przez Spółkę Angel Green, prowadzonych przez: Wydział Architektury i Urbanistyki, Wojewodę Małopolskiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie ma możliwości przyjęcia przez Szpital, złożonej przez Dewelopera propozycji sfinansowania przebudowy lądowiska wraz ze zmianą jego układu. Istnieją bowiem wątpliwości co do tego czy decyzja pierwotna Dewelopera z 2008r. o pozwoleniu na budowę nie wygasła z uwagi na brak rozpoczęcia budowy budynku w przewidzianym prawem terminie. Jak wynika z Uzasadnienia decyzji Wojewody Małopolskiego nr WI-I.7840.2.71.2020.EO z dnia 04 listopada 2020 r. (uchylonej aktualnie do ponownego rozpoznania przez WSA w Krakowie)  „W okresie do 27.03.2017 r. – przez 9 lat – nie zostały zakończone roboty budowlane określone w przepisach Pb jako prace przygotowawcze.” Wojewoda Małopolski ponadto w Uzasadnieniu powyższej decyzji wskazał, iż w dzienniku budowy dokonywano poprawek w datach dokonywanych wpisów, niezbędna jest zatem analiza zapisów dziennika budowy. 

Nawiązując do tematyki dostosowania lądowiska od 1 stycznia 2022r. do obowiązujących przepisów, wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 2019 roku informuję, że Szpital podjął już w tym kierunku odpowiednie działania.

Podkreślam, że przyszpitalne lądowisko działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Logo

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowany do realizacji w ramach 9 Osi priorytetowej - Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 - Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 1 054 867,68 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 896 637,53 zł

Wkład własny: 158 230,15 zł

 

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – Partnerem.

Szpital przystąpił do realizacji projektu w celu podniesienia świadczonych usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez modernizację posiadanej bazy sprzętu i aparatury medycznej, a także zapewnienie dostępu do testów w kierunku SARS CoV-2.

Zakres projektu obejmuje w szczególności zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, w tym: aparat do EKG, aparat do profilaktyki przeciwzakrzepowej, dozowniki do tlenu, reduktory tlenowe, kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem, kardiomonitory przenośnej, laryngoskopy, materace przeciwodleżynowe, pompy infuzyjne, pulsoksymetry, lampy bakteriobójcze, myjnia endoskopowa oraz odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2.

 

Grupą docelową - ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

•mieszkańcy województwa małopolskiego,

•osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego,

•personel medyczny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 dla Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Projekt pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowany do realizacji w ramach 9 Osi priorytetowej - Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 - Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 – Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania: 2 200 348,27 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 500 348,27 zł

Wkład własny: 700 000,00 zł

 

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – Partnerem.

Głównym celem realizowanego Projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, w tym: aparat RTG z wyposażeniem, bramki dezynfekcyjne, aparat do EKG, kasety do analizatora parametrów krytycznych wraz z pakietem odczynnikowym, materace p/odleżynowe, myjnia dezynfekcyjna (do naczyń sanitarnych), pompy infuzyjne, wózki anestezjologiczne oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku (środki ochrony osobistej).

Grupą docelową - ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach projektu są:

•mieszkańcy województwa małopolskiego

•osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego

•personel medyczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Zdjęcie Dokumentu Małopolska Tarcza Antykryzysowa
Zdjęcie Logo

Małopolski System Informacji Medycznej w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

Projekt pn. "Małopolski System Informacji Medycznej” (MSIM) planowany do realizacji w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowite koszty kwalifikowane Szpitala: 4 639 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 4 175 100,00 PLN

Wkład własny (dotacja z Budżetu Miasta Krakowa): 463 900,00 PLN

Planowane zakończenie realizacji projektu: grudzień 2023 roku.

 

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – Partnerem.

Celem Projektu jest uzyskanie przez Szpital maksymalnej możliwej zdolności do wytwarzania oraz udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są:

•    poprawa i ujednolicenie procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,

•    zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,

•    poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Jednocześnie, Projekt ma na celu doposażenie podmiotów leczniczych w sprzęt informatyczny, aby umożliwić im wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Logo unii europejskiej