Adres: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza

               w Krakowie,  31-202 Kraków ul. Prądnicka 35-37

 

Ares email: dostepnosc@narutowicz.krakow.pl 

 

Telefon: 539 092 317

Procedura: Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - PP/PSJ/ZDO – II wydanie

 

 1. CEL

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz dostępności alternatywnej po  wpłynięciu wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej,  informacyjno-komunikacyjnej i/lub cyfrowej.

 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA

Dział Informatyki i Administracji Siecią Komputerową, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta/Koordynator ds. dostępności, sekretariat Dyrektora Szpitala,  we współpracy ze wszystkimi komórkami Szpitala.

 1. TERMINOLOGIA I SKRÓTY

„Osoba ze szczególnymi potrzebami” – osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

Art. 2 pkt. 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności

 1. OPIS POSTĘPOWANIA

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego ma prawo wystąpić z wnioskiem o zażądanie:

 1. Zapewnienia dostępności architektonicznej:

a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,

b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

W przypadku składania wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej osoby ze szczególnymi potrzebami bądź ich rodziny zwracają się do p. mgr inż. Piotra Nowakowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych i Inwestycji, który kompleksowo zajmuje się interwencją, nr tel. 12 257 84 95; email:  dyrtech@narutowicz.krakow.pl

 1.  W zakresie dostępności komunikacyjno-informacyjnej - zapewnienia informacji przedstawionej w zrozumiały sposób, w szczególności z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, m.in.  usługi tłumacza migowego - lub zapewnienia innego, alternatywnego dostępu do otrzymania informacji. Osoby ze szczególnymi potrzebami bądź ich rodziny zwracają się z wnioskiem do Koordynatora ds. dostępności p. Jolanty Kukułki, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta, która kompleksowo zajmuje się interwencją - nr tel. 12 257 85 56; 539 092 317, email:  dostepnosc@narutowicz.krakow.pl

Szczegółowa informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoba uprawniona ma prawo do skorzystania na miejscu z usług tłumacza migowego.

Potrzebę skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza należy zgłosić, nie wcześniej niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Szpital. W stanach nagłych tj. zagrożenia zdrowia/życia pacjenta Polski Związek Głuchych Oddział Małopolski na podstawie umowy zawartej ze Szpitalem zapewnia tłumacza bezzwłocznie. Koordynatorzy Umowy odpowiedzialni za wzajemną współpracę podczas realizacji niniejszej Umowy:

 1.  Ze Strony Szpitala: Jolanta Kukułka, adres e-mail:  dostepnosc@narutowicz.krakow.pl, tel.  12 257 85 56; 539 092 317
 2.  Ze Strony Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolski: Marta Majda, adres e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl  Tel: 695959022
 3.  Zgłoszenia alarmowe Szpital ma zgłaszać na nr tel. 695 959 022, adres  e-mail:  oddzial@pzg.krakow.pl

 

Tłumaczenia z języka polskiego na Polski Język Migowy i z Polskiego Języka Migowego na język polski mogą być realizowane online za pomocą komunikatorów Whatsapp, Skype, Messenger, IMO i inne przy spełnieniu wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO.

 

Informacja dotycząca osób niewidomych i niedowidzących

Szpital udostępnia tekst Karty Praw Pacjenta napisany alfabetem Braille’a. Materiały pomogą pacjentom niewidomymi/niedowidzącym, w sposób dla siebie dostępny,  zapoznać się z prawami, które im przysługują. Z uwagi na ograniczoną ilość egzemplarzy tekst Karty Praw pacjenta napisany alfabetem Braille’a dostępny jest:

 • w  Sekretariacie Dyrektora Szpitala – 1 egzemplarz,
 • u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta  - 3 egzemplarze -  dostępne  do wypożyczenia w razie potrzeby,
 • w Dziale Organizacji -  1 egzemplarz,
 • w Recepcji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - 4 egzemplarze dostępne do wypożyczenia w razie potrzeby,
 • w Rejestracji Szpitala -  1 egzemplarz                                                                                             

3.  Zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, Osoby ze szczególnymi potrzebami bądź ich rodziny zwracają się z wnioskiem o pomoc do p. Marcina Sojka, nr tel. 12 257 87 87, email: marcin@narutowicz.krakow.pl

 1. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu architektonicznego, dostępu do informacji, zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie.

Skarga powinna zostać złożona na druku „Wniosek o zapewnienie dostępności” (załącznik do procedury). Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Szpitala.

Stronami postępowania wszczętego na skutek wniesienia skargi są skarżący oraz podmiot publiczny, którego działalności dotyczy treść skargi.  W przypadku stwierdzenia, że niezapewnienie dostępności w zakresie żądanym przez skarżącego nastąpiło na skutek naruszenia przepisów ustawy, Prezes Zarządu PFRON nakazuje podmiotowi publicznemu, w drodze decyzji, zapewnienie dostępnościPo wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do  Rzecznika  Praw Obywatelskich.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art. 20a ust.1-6) osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej. Warunkiem wejścia na teren Szpitala z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w:

 •  uprząż
 • posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

 

Możliwość wejścia na teren Szpitala z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

W każdej sytuacji wymagającej wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami personel może kontaktować się z Koordynatorem ds. dostępności w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:05 – Jolanta Kukułka tel. 12 257 85 56; 539 092 317

 

Obszary, które nie spełniają wymogów ustawy w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej  osobom ze szczególnymi potrzebami zostały ujęte w „Planie działania  Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” oraz w „Harmonogramie realizacji planu na lata 2021-2022”.