Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony https://www.narutowicz.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.narutowicz.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020

Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych;
 2. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
 3. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27.03.2024 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Skróty klawiaturowe

Na stronach https://www.narutowicz.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marcin Sojka, 
admin@narutowicz.krakow.pl, tel: 12 257 87 87.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest także zamieszczony na stronie internetowej Szpitala w zakładce dostępność. W sprawie zapewnienia dostępności można się także kontaktować z Koordynatorem ds. Dostępności – Jolanta Kukułka – tel.: 539 092 317 (od poniedziałku do piątki w godz. 7.30 do 15.00), adres email: dostepnosc@narutowicz.krakow.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Główny Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Budynek położony jest przy ul. Prądnickiej pod adresem ul. Prądnicka 37, 31-202 Kraków

Oznakowanie budynku

Z przodu budynku widać nazwę Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Wejście główne do Szpitala znajduje się od strony ul. Prądnickiej (front budynku).

Wejście główne zapewnia swobodny dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, bezpośrednio z chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są szklane i sterowane automatycznie, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy i wind

Po wejściu do Szpitala znajdujemy się holu głównym, po lewej stronie holu znajduje się punkt informacyjny, w którym portier udziela informacji. Po prawej stronie znajduje się rejestracja do poradni specjalistycznych. W dalszej części holu znajdują się toalety dla pacjentów przystosowane dla osób niepełnosprawnych .

Kolejno znajduje się korytarz główny,przy którym umiejscowionych jest 5 wind umożliwiających poruszanie się po VIkondygnacjach Szpitala z czego 4 z nich zapewniają odpowiednią wielkość kabiny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz wyposażone są w sygnalizację optyczną i dźwiękową. Przyciski wewnątrz kabin wind, jak i na zewnętrzne umieszczone są w zasięgu ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, przyciski z numerami kondygnacji wypukłe - otoczone kółkiem i dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

Przed wejściem głównym Szpitala przy ul. Prądnickiej znajdują się wydzielone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma możliwość wstępu do obiektów użyteczności publicznej, między innymi do budynków opieki zdrowotnej zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019 poz. 1172 art. 20a ust. 1-6)

Warunkiem wejścia na teren Szpitala z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w: uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Możliwość wejścia na teren Szpitala z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

2. Budynek im. Ks. Siemaszki Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Budynek położony jest pod adresem ul. Prądnicka 35, 31-202 Kraków.

Oznakowanie budynku 

Do Budynku Ks. Siemaszki prowadzą dwa wejścia.Pierwsze od strony  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz drugie pomiędzy wejściem do Budynku Głównego a Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, przy parkingu dla niepełnosprawnych.

Przy ul. Prądnickiej 35 od strony parkingu dla niepełnosprawnych nad drzwiami automatycznymi znajdują się schody do suteren i platforma przyschodowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na południe od wejścia głównego przy budynku im. Ks. Siemaszki jest oznaczony wjazd do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Wejście do SOR znajduje się w suterenach, bez żadnych schodów.

Opis dostępności korytarzy i wind

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, podjazdy).

Po wejściu do budynku na korytarzu znajdują się 2 windy, jedna z nich umożliwia poruszanie się po IV kondygnacjach Budynku, a druga winda znajdująca się przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym umożliwia poruszanie się po V kondygnacjach Budynku. Obydwie windy dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przyciski wewnątrz kabin wind dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a.

Po wejściu do Budynku Ks. Siemaszki od strony Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy drzwiach automatycznie rozsuwanych znajduje się portier, który udziela informacji. Na tym samym poziomie co wejście znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze, gdzie znajdują się Oddziały Szpitalne są toalety dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny i głosowy (tablice informacyjne, portier).

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

Przed wejściem do do budynku im. Ks. Siemaszki przy ul. Prądnickiej znajduje się siedem wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oznaczonych znakami pionowymi i poziomymi.

3. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy znajduje się w obiekcie typu kontener znajdującym się na tyłach Budynku Głównego Szpitala

4. Dom Pielęgniarek, ul. Siemaszki 17

Budynek Dom Pielęgniarek jest budynkiem administracyjno-mieszkalnym, III piętrowym. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Szkoła Rodzenia, ul. Siemaszki 17D

Szkoła Rodzenia jest budynkiem biurowo-szkoleniowym, parterowym. Budynek nie ma dostosowanych toalet i korytarzy dla osób niepełnosprawnych.

Korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego.

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie zapewnia możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Chęć skorzystania w Szpitalu z pomocy tłumacza języka migowego należy zgłosić
w Sekretariacie Dyrektora Szpitala co najmniej na 3 dni robocze przed datą realizacji świadczenia poprzez:

 • pocztę elektroniczną: sekretariat@narutowicz.krakow.pl
 • telefon: (12) 633-53-99,
 • osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala.
 • u Koordynatora ds. Dostępności osobiście lub telefonicznie: 539 092 317 (od poniedziałku do piątki w godz. 7.30 do 15.00), adres email: dostepnosc@narutowicz.krakow.pl
 • w przypadkach nagłych tłumacz jest wzywany niezwłocznie przez lekarza SOR (z uwzględnieniem czasu dojazdu)
   

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona, będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na podstawie jej upoważnienia.