W dniu 23 września 2014 roku odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 80-lecia Szpitala. O godzinie 8.00 w Kaplicy Szpitalnej została odprawiona Msza Święta dla pracowników Szpitala oraz pacjentów. Mszę odprawił Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz- Metropolita Krakowski. Jego Eminencja przekazał na ręce Dyrektora Szpitala Kielich Mszalny z pateną - dar do Kaplicy Szpitalnej. Kielich jest bardzo cennym prezentem, ponieważ Jego Eminencja otrzymał go z okazji swoich 75 urodzin od Władz Wojewódzkich i Miejskich.
Kolejnym punktem obchodów Jubileuszu 80-lecia Szpitala było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, wmurowanej na ścianie Szpitala obok głównego Holu. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonał Profesor Jacek Majchrowski- Prezydent Miasta Krakowa, a poświęcenia Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz- Metropolita Krakowski.
Główne obchody Jubileuszu rozpoczęły się o godzinie 11.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Uroczystość prowadzili pracownicy Szpitala: Agnieszka Marzęcka i Paweł Kmiecik. W skład pocztu sztandarowego Szpitala wchodzili: Aurelia Bartosik-położna, Monika Maciuś – pielęgniarka oraz Andrzej Kałamacki- lekarz.
Uroczystość uświetniał zespół Cracowie Ensemble pod przewodnictwem Pawła Wójtowicza, sopran- Karolina Wieczorek.
Pani dr n. med. Renata Godyń – Swędzioł przywitała gości zaproszonych na uroczystość, a w swoim przemówieniu zawarła ważniejsze informacje na temat Szpitala. Następnie głos zabrał Pan Profesor Jacek Majchrowski-Prezydent Miasta Krakowa.
Pan Prezydent wyróżnił pracowników Szpitala zasłużonych dla Miasta Krakowa odznaczeniem Honoris Gratia.

Odznaczeniem Honoris Gratia odznaczeni zostali:

 • Renata Godyń-Swędzioł
 • Janusz Grodecki
 • Marek Gałka
 • Emil Staszków

Następnie głos zabrała Pani Minister Małgorzata Marcińska- reprezentująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przeczytała też list gratulacyjny od Pana Ministra Władysława Kosiniaka – Kamysza skierowany do Dyrektora Szpitala. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa- Bogusław Kośmider przekazał na ręce Pani Dyrektor pamiątkową tabliczkę z wyrazami uznania, którą złożył w imieniu własnym oraz w imieniu radnych Miasta Krakowa.

Pan Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie- Prof. dr. hab. med. Andrzej Matyja przekazał na ręce Pani Dyrektor Szpitala Statuetkę Honorową im. Macieja Leona Jakubowskiego przyznaną Szpitalowi przez Okręgową Radę Lekarską w Krakowie. Na ręce Pani Dyrektor Renaty Godyń-Swędzioł został też przekazany dla Szpitala  Medal Polonia Minor oraz podziękowania za troskę o dobro społeczne, zasługi dla ochrony zdrowia oraz pełną poświęceń pracę na rzecz mieszkańców Małopolski, które złożyli Wojciech Kozak- Wicemarszałek Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Kazimierz Barczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Gratulacje na ręce Pani Dyrektor złożył też Pan Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak- Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Colegium Medicum oraz Pan Prof. dr hab. Piotr Laidler – Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. W gronie osób składających gratulacje znalazł się też Starosta Powiatu Krakowskiego Ziemskiego- Józef Krzyworzeka.
Następnie Pani Dyrektor Szpitala Renata Godyń – Swędzioł przekazała podziękowania na ręce osób, które w sposób szczególny są związane ze Szpitalem, które są Szpitalowi przychylne i wspierają jego rozwój. W gronie tych osób znaleźli się: Profesor Jacek Majchrowski- Prezydent Miasta Krakowa, Bogusław Kośmider- Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Paweł Stańczyk- Sekretarz Miasta Krakowa, Lesław Fijał – Skarbnik Miasta Krakowa, Marta Nowak- Dyrektor Magistratu, Marta Okarmus- Dyrektor Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Krakowa oraz Michał Marszałek- Dyrektor Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Podziękowanie za opiekę duszpasterską Dyrektor Szpitala złożyła na ręce Jego Eminencji Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza – Metropolity Krakowskiego oraz dla Jego Eminencji Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego.
Delegacja Szpitala w składzie: Pani Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologicznego- Anna Starba-Arabska i Pan doktor Zbigniew Jankiewicz- Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego złożyli na ręce Pani Dyrektor kwiaty i Puchar. Puchar wykonany został z dużej liczby drobnych szkiełek/ cegiełek, które symbolizują każdy ważniejszy krok, jaki zrobiła Pani Dyrektor dr n. med. Renata Godyń – Swędzioł w zbudowaniu nowego oblicza Szpitala.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie pracownika Szpitala z najdłuższym stażem zawodowym. Jest nim Pani Władysława Sufczyńska, prowadząca bibliotekę szpitalną. Staż pracy Pani Władysławy w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza wynosi 56 lat.

Podczas uroczystości został też wyemitowany film Pt.” 80 lat Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”.
Po emisji filmu Prezes Firmy Certyfikującej DNV wręczył na ręce Dyrektora Szpitala Certyfikat potwierdzający wdrożenie w całym Szpitalu Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001.
Ważnym punktem uroczystości było odznaczenie zasłużonych pracowników Szpitala.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Pan Andrzej Harężlak - Wicewojewoda Małopolski.   
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach
i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 września 2014 roku za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, odznaczona została
Brązowym Krzyżem Zasługi jedna osoba w Małopolsce
- Pani Agnieszka Małgorzata Marzęcka.

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pan Edward FARACIK
Pan Zbigniew JANKIEWICZ
Pani Iwona JASICKA
Pani Elżbieta MROŻEK
Pani Małgorzata MICHALEWSKA

MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

Pani Alicja CZWARNOS
Pani Wioletta GAŁWA
Pani Teresa KORAB
Pani Małgorzata PIETRASZKO
Pani Mirosława SROKA
Pani Ewa WYWIAŁ

MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pani Agnieszka Alicja BIEL (Oddz. Wewn.)
Pani Małgorzata DYRGA
Pan Paweł KMIECIK
Pan Andrzej KOMENDA


Minister Zdrowia uhonorował zasłużonych pracowników Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie nadając im Odznaki Honorowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, odznaczeni zostali:

 • Elżbieta Brodzińska
 • Marian Ciążyński
 • Grażyna Gabor
 • Marek Gładysz
 • Konrad Jędrychowski
 • Adam Korczyński
 • Elżbieta Pastuszak
 • Krystyna Puto
 • Jolanta Seweryn
 • Marian Słowiaczek
 • Maria Szczawińska
 • Wojciech Szczygieł
 • Halina Trojanowska
 • Ewa Zakrzewska-Luftglass.


Następnie Agnieszka Marzęcka wręczyła Profesorowi Jackowi Majchrowskiemu- Prezydentowi Miasta Krakowa oraz Renacie Godyń- Swędzioł – Dyrektorowi Szpitala- Kronikę pisaną od 18 września 2002 roku do 18 września 2014 roku.

Z okazji Jubileuszu 80-lecia Szpitala została też zorganizowana wystawa pt. „80 lat Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”, prezentowana w HAllu Wystawowym Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych.