25.07.2022

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza

w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Kraków, 25.07.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37

ogłasza pisemny przetarg na:

  • najem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na ustawienie automatu samoinkasującego do przekąsek, słodyczy, wody, soków itp.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Przetargowej.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi:

600,00 zł/m2 (słownie: sześćset złotych) netto.

Pisemne Oferty należy składać do dnia 08.08.2022 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2022 r. do godz. 10.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (obok sekretariatu).

Z Regulaminem przetargu na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości Szpitala można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami (Dom Pielęgniarek pok.111) w godz. 8.00 – 13.00. Specyfikacja przetargowa do odbioru w sekretariacie Szpitala w godz. 8.00 do 14.00.

Szpital zastrzega możliwość zmiany lub odwołania zapisów ogłoszenia oraz warunków przetargu zawartych w Specyfikacji przetargowej.

Szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w ww. sprawach jest Kierownik Działu Gospodarki Nieruchomościami inż. Urszula Flaga tel. 12 257-82-81.

 

 

Dr n. med. Renata Godyń - Swędzioł

Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie