31.01.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza

w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

                                                                                                              Kraków,31.01.2024 r.

OGŁOSZENIE

   Dyrektor Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie,

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 35-37

ogłasza przetarg pisemny na:

  • najem lokalu użytkowego znajdującego się na I piętrze w budynku przy ul. Pielęgniarek 6 lok. 5a, o powierzchni 24,7 m2

 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Przetargowej.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi:

25,00 zł/m2 (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) netto.

 

Pisemne Oferty należy składać do dnia 14.02.2024 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2024 r. o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej Szpitala (obok sekretariatu).

Z Regulaminem przetargu na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości Szpitala można zapoznać się w Dziale Gospodarki Nieruchomościami (Dom Pielęgniarek pok.111) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.00. Specyfikacja przetargowa do odbioru w sekretariacie Szpitala od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00.

Szpital zastrzega możliwość zmiany lub odwołania zapisów ogłoszenia oraz warunków przetargu zawartych w Specyfikacji przetargowej.

Szpital zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w ww. sprawach jest Kierownik Działu Gospodarki Nieruchomościami inż. Urszula Flaga tel. 12 257-87-61 oraz Z-ca Kierownika Działu Gospodarki Nieruchomościami – tel. 12 257-86-11