13.05.2022

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19, odwiedziny będą możliwe z zachowaniem następujących zasad:

  • Do pacjenta może wejść jednoczasowo jedna osoba odwiedzająca, a w szczególnych sytuacjach dwie osoby.
  • Należy określić przedział czasowy do odbywania odwiedzin i ograniczyć czas ich trwania (czas ten nie powinien być ograniczony poniżej 2 godzin).
  • W trakcie odwiedzin, odwiedzający zobowiązany jest do stosowania maseczki ochronnej zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
  • Osobom odwiedzającym należy umożliwić umycie rąk wodą i mydłem lub dezynfekcję rąk niezwłocznie po wejściu do szpitala.
  • Osoba odwiedzająca, która będzie wykonywać czynności pielęgnacyjne przy pacjencie zobowiązana jest do dokładnego umycia i dezynfekcji rąk.
  • Osoby z objawami infekcji (w tym m. in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) nie powinny odwiedzać pacjentów z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez Kierownika Oddziału (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów).
  • W przypadku braku możliwości odbycia odwiedzin osobistych pacjenta przebywającego na oddziale szpitalnym przez jego bliskich należy w miarę możliwości umożliwić pacjentowi podtrzymanie bieżącego kontaktu z bliskimi w sposób zdalny, za pośrednictwem telefonu lub internetu.