02.05.2024

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie poszukuje osób na stanowisko: PIELĘGNIARKA

Miejsce pracy: Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z Onkologią   

Zakres obowiązków:

 • Sprawowanie specjalistycznej opieki nad pacjentami
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w Szpitalu
 • Współpraca w zespole interdyscyplinarnym

Nasze oczekiwania:

 • Aktualne prawo do wykonywania zawodu
 • Ukończona specjalizacja w dziedzinie Pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji
 • Umiejętność pracy w zespole terapeutycznym
 • Dodatkowym atutem będzie kurs: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.

Oferta z naszej strony:

 • Zatrudnienie w formie umowy o pracę, umowy b2b
 • Ciekawa praca w rozwijającym się Szpitalu Miejskim Specjalistycznym zlokalizowanym w centrum Krakowa
 • Kasa zapomogowo-pożyczkowa
 • Fundusz świadczeń socjalnych, w tym tzw. „wczasy pod gruszą”
 • Możliwość zakwaterowania w Domu Pielęgniarek

 

JEŚLI SPEŁNIASZ POWYŻSZE WYMAGANIA ZACHĘCAMY DO WYSŁANIA CV i Listu motywacyjnego (mail: dyrdspiel@narutowicz.krakow.pl)

 

Spotkania rekrutacyjne odbywają się w każdą środę od godziny 11:00 lub w innym dniu po uzgodnieniu, w gabinecie Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
 i Zarządzania Jakością, Budynek Główny Szpitala: ul. Prądnicka 35 -37, na parterze na wprost wejścia głównego, w okolicy kaplicy.

 

Poniżej przedstawiamy informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej „RODO”, poniżej przedstawiamy informacje i zasady przetwarzania danych osobowych osób aplikujących o pracę przez tutejszy Szpital.

 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie (zwany dalej: Szpital) z siedzibą ul. Prądnicka 35-37 31-202 Kraków, adres e-mail: sekretariat@narutowicz.krakow.pl nr tel.:  12 633 01 00.

 

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Szpital można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@narutowicz.krakow.pl listownie na adres siedziby Szpitala lub osobiście w siedzibie Szpitala.

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Lp.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

1.

 Przeprowadzenie procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy.

 1. Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust. 1 lit. a RODO w związku z: art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
 2. Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie zgodnie z art. 221a i art. 221b Kodeksu Pracy na przetwarzanie innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1, (z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych) z tytułu złożenia dokumentów aplikacyjnych, zawierających dane osobowe wykraczające poza zakres danych określonych w art. 221 Kodeksu Pracy:
 1. dane nadmiarowe przekazywane z inicjatywy pracownika (np. wizerunek, zainteresowania, stan cywilny) lub na wniosek pracodawcy (za wyjątkiem wyroków skazujących i czynów zabronionych) - na podstawie art 221a
 2. dane nadmiarowe przekazywane wyłącznie z inicjatywy pracownika będące danymi szczególnej kategorii (np. informacje o stanie zdrowia, przynależności partyjnej i związkowej) - na podstawie art 221b.

2.

Zapewnienie ciągłości działania
w odniesieniu do zasobów kadrowych, tworzenie tzw. rezerw kadrowych
w przypadku braków personalnych, w szczególności w odniesieniu do stanowisk specjalistycznych (baza kandydatów do pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji).

Art. 6 ust. 1 lit. a. RODO tj. zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

3.

Rozpatrywanie skarg oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - Prawnie uzasadniony interes administratora (ochrona dóbr własnych: materialnych i niematerialnych).

 

Zakres danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa w szczególności art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze do KP.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 §1 Kodeksu pracy i rozporządzeń wykonawczych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest zaś dobrowolne, wymaga wyraźnej zgody kandydata i nie będzie miało wpływu na możliwość udziału w rekrutacji, nie spowoduje niekorzystnego traktowania Pani/Pana kandydatury oraz nie będzie powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

Odmowa podania danych obowiązkowych tj. wynikających z Kodeksu Pracy skutkowała będzie brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji i zatrudnienia.

W ramach procesów rekrutacyjnych Szpital oczekuje przekazywania danych osobowych jedynie w zakresie określonym cytowanymi wyżej przepisami. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać dodatkowe dane, wykraczające poza zakres wskazany przepisami prawa, ich przetwarzanie będzie oparte na zgodzie kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), wyrażonej poprzez jednoznaczną czynność potwierdzającą, jaką jest przesłanie przez kandydata dokumentów aplikacyjnych lub w przypadku przesłania danych szczególnej kategorii – na wyraźnej zgodzie kandydata na przetwarzanie tych danych w procesie rekrutacji (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji po przeprowadzeniu bieżącej rekrutacji będzie oznaczać, że nie zostanie Pani/Pan uwzględniona/-y w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować pisemne żądanie pod siedziby Szpitala lub złożyć osobiście w siedzibie Szpitala. Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Szpital Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym Szpital powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów:

 • firmy serwisujące urządzenia Szpital, w których przetwarzane są dane osobowe osób aplikujących o pracę;
 • dostawcy usług publikacji ogłoszeń o pracę lub dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i do organizacji międzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

Szpital nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

 

Okres, przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez:

 1. okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji tj. do momentu wybrania kandydata do zatrudnienia, a następnie przez okres 3 miesięcy, lub
 2. w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji - 2 lata od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie procesu rekrutacji lub złożone zostały dokumenty aplikacyjne (brak ogłoszonego naboru), lub
 3. okres do momentu wycofania zgody - w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przyszłych rekrutacji.

W przypadku przekazania przez osobę aplikującą nadmiarowych względem Kodeksu Pracy danych osobowych bez zamieszczenia zgody na ich przetwarzanie, dokumenty aplikacyjne będą usuwane natychmiastowo - bez powiadomienia aplikującego.

 

 

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Wymagane dane w CV

Zgodnie z art. 22(1) Kodeksu Pracy oczekujemy od Pani/Pana podania w CV wyłącznie poniższych informacji:

imię i nazwisko,

data urodzenia,

dane kontaktowe,

wykształcenie,

przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan na zamieszczanie dodatkowych informacji np. zdjęcie, zainteresowania prosimy o dołączenie do CV podpisanej zgody - "Zgoda na przetwarzanie danych nadmiarowych"

Jeśli chciał(a)by Pani/Pan abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe na inne podobne stanowiska prosimy o dołączenie do CV podpisanej zgody
(udział w przyszłych rekrutacjach) - "Zgoda na przetwarzanie danych - przyszłe rekrutacje"