• Szpital Miejski Specjalistyczny
  Szpital Miejski Specjalistyczny
  im. GABRIELA NARUTOWICZA
  w Krakowie
 • Salus Aegroti Suprema Lex
  Salus Aegroti Suprema Lex
  DOBRO CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie witam na stronach internetowych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Wraz ze wszystkimi pracownikami realizujemy wspólną misję, której efektem ma być trafne rozpoznawanie i leczenie chorób, przywracanie i poprawa zdrowia oraz ratowanie i zachowanie życia, ale nie mniej ważnym zadaniem jest dla nas usprawnienie służby zdrowia, uwzględniające nie tylko doskonalenie metod leczniczych, lecz przede wszystkim wdrożenie intensywnej ochrony i promocji zdrowia dostępnej dla wszystkich obywateli.
Pacjent jest dla nas najważniejszy, jego zdrowie i zadowolenie są naszym wspólnym celem.

Głęboko wierzę, że wraz z całym zespołem pracowników Szpitala, zdołamy efektywnie wpłynąć na poprawę jakości i dostępności świadczonych przez nas usług.

 

dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł

Dyrektor Szpitala

więcej o szpitalu

UTWORZENIE CENTRUM DIAGNOSTYKI, LECZENIA I PROFILAKTYKI CHORÓB PRZEWODU POKARMOWEGO I GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

 

W Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie realizowany jest Projekt pn: „Utworzenie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura Ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – zit.

Całkowita, szacunkowa wartość projektu wynosi 27 000 000 zł. Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Krakowa - jako wkład własny w kwocie 19 812 600,05 zł ,  oraz z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6 738 187,45 zł i z budżetu państwa w kwocie 449 212,50 zł. Aktualnie realizacja Projektu jest na etapie wyboru wykonawców. Zakończenie realizacji Projektu planowane jest na 2019 rok.

 

Cele ogólny Projektu: poprawa jakości obsługi i komfortu pacjentów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów oraz zwiększenie jakości świadczonych usług.

Efekty realizacji Projektu: dostęp do świadczeń medycznych spełniających wszystkie standardy medyczne, techniczne i sanitarne. W efekcie planowanej inwestycji poprawie ulegną też warunki pracy w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy personelu, jak również zoptymalizowana zostanie organizacja pracy bloków operacyjnych.

Wyposażenie utworzonego w ramach Projektu zespołu bloków operacyjnych w nowoczesny sprzęt umożliwi śródoperacyjną kontrolę jakości leczenia chirurgicznego, co przyczyni się do poprawy jakości zabiegów wykonywanych w przypadku nowotworów piersi, tarczycy, odbytu i odbytnicy, jelita grubego, trzonu macicy, nerki i układu moczowego oraz zwiększenia odsetka zabiegów oszczędzających funkcję i narząd, co bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia chorych po wykonanych zabiegach operacyjnych.

Nowy blok operacyjny Szpitala wyposażony w nowoczesny osprzęt zdecydowanie zwiększy szanse chorego na leczenie z wykorzystaniem procedur mało inwazyjnych.

Aktualności