30.03.2021

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Na  podstawie  art.  26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej    (t. j. Dz. U. z 2020r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Dyrektora  Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela  Narutowicza w Krakowie   Zarządzeniem   Nr 44/2021 z dnia 23 marca 2021 r.  w   sprawie  ogłoszenia i  przeprowadzenia  konkursu  ofert na  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zawodu  lekarza specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii :

  1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zespole Bloków Operacyjnych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie – 5 osób - 5 dni w tygodniu;
  2. w Zespole Bloków Operacyjnych Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie –  10 osób:
  • 1 dzień w tygodniu;
  • 2 dni w tygodniu
  • 3 dni w tygodniu.

informuje, że z uwagi na fakt, iż najkorzystniejsza złożona oferta przekracza kwotę, którą Udzielający Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu to koniecznym stało się unieważnienie postępowania bez wyboru oferty.

 

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.narutowicz.krakow.pl : 30.03.2021 r.

 

 

              

       Podpis

                                                                                                      Dyrektora Szpitala