29.10.2020

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

W TRYBIE KONKURSU OFERT

 

Na  podstawie  art.  26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020r.  poz. 295 z późn. zm.) oraz w związku z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) Komisja  Konkursowa  powołana  przez  Dyrektora  Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela  Narutowicza   w   Krakowie   Zarządzeniem   Nr 152/2020 z dnia 27.10.2020 r.  w   sprawie  ogłoszenia  i  przeprowadzenia  konkursu  oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania zawodu lekarza  specjalisty w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym informuje, że w dniu 29.10.2020 r.  w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonała wyboru  oferty złożonej  przez:

 

Indywidualna Praktyka Lekarska ŁUKASZ STRZESZYŃSKI

 

Komisja przedstawiła wynik konkursu do akceptacji Dyrektorowi Szpitala.

Oferta  została zaakceptowana przez  Dyrektora Szpitala.

Data umieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala www.narutowicz.krakow.pl: 29 października 2020 r.

 


Dyrektor

Szpitala Miejskiego Specjalistycznego

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

dr n. med. Renata Godyń-Swędzioł