18.01.2019

  • w  zakresie   wykonywania   zawodu lekarza  specjalisty w    Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  • w ramach sprawowania funkcji Z-cy Kierownika – Lekarza Kierującego Oddziałem Noworodków i Wcześniaków z Intensywną Terapią
  • Pakiet 1 – badań histopatologicznych w tym badań immunohistopatologicznych oraz badań cytologicznych nie ginekologicznych.
    Pakiet 2 – badań histopatologicznych w tym badań immunohistopatologicznych, badań  cytologicznych  nie ginekologicznych  oraz  badań  śródoperacyjnych.

    ZMIANA DO KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OGŁOSZONYCH  18.01.2019 R.