Zadania zrealizowane:

I. Zadanie zrealizowane:
„ Przebudowa pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia medycznego i technicznego dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im.Gabriela Narutowicza w Krakowie”

W zakres modernizacji wchodziła kompleksowa przebudowa pomieszczeń  w zakresie wydzielania sal chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi, przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb dyżurek lekarskich, punktu pielęgniarskiego, pokoi zabiegowych, części pomieszczeń dla potrzeb odcinka wzmożonego nadzoru, izolatki, części  dydaktycznej i zespołu pomieszczeń administracji medycznej oraz magazynków, pomieszczeń porządkowych. Modernizacja uwzględniła potrzeby osób niepełnosprawnych oraz dostosowała Oddział do obowiązujących przepisów prawa. Powierzchnia przebudowana : 1065 m 2. W ramach pierwszego wyposażenia zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do pracy Oddziału.
Łączny koszt przebudowy wyniósł : 2 899 296,08 zł brutto  w tym :

wyposażenie medyczne: 752 454,28 zł brutto ( wykaz wyposażenia medycznego zał nr 1)
wyposażenie techniczne: 157 377,75 zł brutto  (wykaz wyposażenia technicznego zał nr 2)  
roboty budowlano-instalacyjne 1 989 464,05 zł brutto

Formy finansowania i ich wysokość:
Miasto Kraków  - 2 849 138,26 zł  
Środki własne Szpitala – 50 157,82 zł

 

II. Zadanie zrealizowane;
„ Zakupy inwestycyjne dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie”
dla potrzeb Oddziału Udarowego, Prosektorium, Oddziału Dziecięcego ,Oddziału Neurologicznego, Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Pracowni Endoskopii, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej – Bank Krwi, Zespołu Bloków operacyjnych-Anestezjologia, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz  Tomografii Komputerowej
( zakup lampy).
Łączna kwota wydana na zakupy wyniosła: 1 500 457,27 zł brutto. (wykaz zakupów inwestycyjnych  zał nr 3)

Formy finansowania i ich wysokość:
Miasto Kraków  - 1 474 050,00 zł
Środki własne Szpitala – 26 407,27 zł
 

III.  Szpital Miejski Specjalistyczny im.Gabriela Narutowicza w Krakowie ul.Prądnicka 35-37 zgłosił do realizacji projekt, który ubiega się o dofinansowanie w ramach konkursu 1/2013 Programu PL07 „ Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” ze środków funduszy norweskich i EOG na lata 2009-2014. Projekt nosi tytuł: „Poprawa profilaktyki nowotworowej w Krakowie i gminach ościennych realizowanej przez Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza w Krakowie”. Pomysłodawcą jaki i realizatorem projektu jest Szpital Miejski Specjalistyczny im.Gabriela Narutowicza w Krakowie, natomiast Beneficjentem jest Gmina Miejska Kraków.

Charakterystyka projektu;

  • Całkowita wartość projektu  to 2 310 000,00 zł, w tym: wartość dofinansowania wynosi 1 848 000,00 zł, a wartość wkładu własnego wynosi 462 000,00 zł.
  • Projekt przewidziany jest do realizacji w przypadku otrzymania dofinansowania w latach 2014-2016.
  • Projekt przewiduje zakup tomografu komputerowego, przeprowadzenie programów profilaktycznych z uwzględnieniem badań przesiewowych w kierunku raka płuc, edukację zdrowotną i promocję zdrowia związaną z badaniami profilaktycznymi i zdrowym stylem życia

Projekt przeszedł pozytywnie ocene formnalną,  obecnie podlega procedurze oceny merytorycznej przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia wykonującego zadania wynikające z pełnienia przez Ministra Zdrowia funkcji Operatora Programu PL07.

 

IV. Pozostałe zadania zrealizowane w 2013 roku  ze środków własnych Szpitala:

  • Przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb sali wzmożonego nadzoru udaru mózgu. Koszt wyniósł: 465 000 zł w tym 130 tyś zł roboty budowlano-instalacyjnych , 335 tyś zł- wyposażenie  dla potrzeb Oddziału Udarowego  ( wykaz wyposażenia zał. nr 4).
  • Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb działu finansowo-księgowego w ramach I etapu modernizacji pomieszczeń dla potrzeb Mikrobiologiii. Koszt robót budowlano-instalacyjnych wyniósł 280  tyś zł w tym 220 tyś zł roboty budowlano-instalacyjne, 60 tyś zł  wyposażenie
  • Przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb sali wzmożonego nadzoru kardiologicznego. Zadanie rozpoczęto w 2013 roku,  a zakończono – 15.I.2014 roku.  Koszt to  ok. 192 tyś zł – bez wyposażenia.

  Kraków dn 21.05.2014 r.