Zadania zrealizowane:


 I. Modernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego (II etap), wraz z zakupem części pierwszego wyposażenia oraz zakup sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału Otolaryngologicznego i Pracowni Fizjoterapii.

Koszt: 4 000 000 zł – ze środków Miasta Krakowa – Umowa Dotacji 2011 rok

Zakres prac obejmował:

II etap modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego obejmował adaptację pomieszczeń w zakresie robót budowlanych w tym demontaże i wyburzenia, wykonanie nowych ścianek działowych, okładzin ściennych, podłogowych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej w tym przeciwpożarowego, sufity podwieszane, prace instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, rezerwowego, wykonanie instalacji przyzywowej, instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o., wraz z osprzętem, instalacji gazowej gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji, instalacji przeciwpożarowej. Zakupiono, dostarczono i zamontowano pierwsze wyposażenie medyczne i techniczne dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz zakupiono sprzęt medyczny dla potrzeb Oddziału Otolaryngologicznego i Pracowni Fizjoterapii.

Łączna powierzchnia zmodernizowanych pomieszczeń to ok. 730 m2.

Wyposażenie medyczne dla potrzeb oddziału Ginekologiczno -Położniczego obejmowało między innymi:,

fotel porodowy 58 989,60zł
stół operacyjny z wyposażeniem 64 999,80zł
respirator 159 948,00 zł
zestaw narzędzi chirurgicznych 182 118,78 zł
myjnia do narzędzi 90 875,52 zł
ultrasonorgaf 313 144,92 zł
stół operacyjny specjalistyczny z wyposażeniem 153 807,12 zl
koło porodowe 129 600,00 zł
instrumentarium do zabiegów endoskopowych –zestaw 144 453,20 zł

Koszt: 2 016 963,60 zł brutto

Wyposażenie medyczne dla potrzeb Oddziału Otolaryngologii i pracowni Fizjoterapii:

aparat do otolaryngologicznych zabiegów operacyjnych
zestaw narzędzi do mikrolaryngologii
aparat do elektroterapii i ultradźwięków
sonda do laseroterapii
Koszt: 95 545,16 zł

II. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im. G. Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa” realizowany w latach 2010/2011.
Łączny koszt projektu zamyka się w kwocie 8 614 477,83 zł W tym:

środki Miasta Krakowa 4 409 153,60zł
środki Unii Europejskiej 4 196 589,43zł
środki własne Szpitala 8 734,80 zł

Końcowe rozliczenie projektu przypada na I kwartał 2012 roku, stąd ostateczne kwoty mogą ulec nieznacznym zmianom.

Zakres projektu obejmował:

1) Przygotowanie, ogłoszenie i rozstrzygnięcie procedur przetargowych na sporządzenie dokumentacji wykonawczych; wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzorów inżynierskich, zarządzanie projektem, dostawę aparatury medycznej.

2) Wykonanie robót budowlanych zawierających następujące rodzaje prac:

a) Przygotowanie terenu: wyburzenia oraz roboty demontażowe, wycinka i wykarczowanie drzew

b) Budowę Lądowiska dla helikopterów sanitarnych: roboty ziemne, nawierzchnia (w tym infrastruktura płyty lądowiska)

c) Dobudowę do istniejącego budynku Ciepłej sieni dla potrzeb wjazdu i wyjazdu karetek sanitarnych, pow. 116 m2 i wys. 4,75 m (instalacje teletechniczne: w tym instalacji sygnalizacji, kontroli dostępu, monitoringu; instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektroenergetyczna, wentylacji mechanicznej, c.o. i ciepła wentylacyjnego.

d) Budowę wolnostojącego obiektu: magazyn odpadów medycznych i garaży o powierzchni 130m2 i kub. 525m3 (instalacja elektroenergetyczna w tym: oświetlenia, siła, instalacja SAP); instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna, zabezpieczenie skrzyżowań wodociągów).

e) Układ komunikacyjny – około 8800m2 (drogi – rozbiórki, nawierzchnia /bezkolizyjny trakt komunikacyjny dla SOR-u; pozostałe drogi, place, parkingi, chodniki – rozbiórki i nawierzchnia).

f) Zagospodarowanie terenu w sieci teletechniczne (oświetlenie terenu, oświetlenie dla lądowiska, linie kablowe nowoprojektowane, zasilanie bram wjazdowych, ułożenie i zabezpieczenie kabli, zabezpieczenie położenia sieci kablowych kolidujących z powstałą infrastrukturą; kanalizacja ogólnospławna; rekultywacja zieleni – trawniki i nasadzenia (powierzchnia terenów zielonych ok. 15 100m2), ogrodzenie terenu wraz z montażem bram wjazdowych i szlabanu.

20.12.2011r - odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytkowania zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz zakupionej aparatury medycznej a także  nowowybudowanego  lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z infrastrukturą (ciepła sień dla SOR, magazyn odpadów medycznych i garaże dla karetek, parkingi, drogi dojazdowe, wycięcie i nowe nasadzenia drzew).