Zadania zrealizowane:

1. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej wraz z wyposażeniem technicznym i medycznym.- koszt : 3 858 000  zł.  – środki pochodzące z dotacji Miasta Krakowa

W zakres modernizacji wchodziła kompleksowa przebudowa pomieszczeń  w zakresie wydzielania sal chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi, przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb dyżurek lekarskich, punktu pielęgniarskiego, pokoi zabiegowych, części pomieszczeń dla potrzeb sali dydaktycznej i zespołu pomieszczeń administracji medycznej oraz magazynków, pomieszczeń porządkowych. Modernizacja uwzględniła potrzeby osób niepełnosprawnych oraz dostosowała Oddział do obowiązujących przepisów prawa. W zakresie wyposażenia medycznego zakupiona została aparatura medyczna tj: zestaw do elektrochirurgii z wyposażeniem, tor laparoskopowy z oprzyrządowaniem, zestaw haków automatycznych.  W zakresie wyposażenia technicznego zakupiono łóżka w tym część rehabilitacyjnych , szafki  przyłóżkowe, myjnię do mycia basenów, meble medyczne, żaluzje przeciwsłoneczne oraz inne sprzęty niezbędne dla  funkcjonowania oddziału.

 

2. Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia – II etap koszt ok.: 1 600 000 zł – środki pochodzące z dotacji Miasta Krakowa

Modernizacja polegała na przebudowie istniejących pomieszczeń Oddziału Kardiologicznego w części łóżkowej oraz zaplecza medycznego, wydzieleniu sal chorych z odrębnymi węzłami sanitarnymi, przystosowaniu pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wydzieleniu pomieszczeń dla potrzeb zaplecza diagnostyki kardiologicznej , pomieszczeń kierownictwa oddziału, punktu pielęgniarskiego, pokoi zabiegowych, porządkowych, dyżurek lekarskich, pokoju rezydentów. Przebudowa sprawiła, że   dostosowano pomieszczenia Oddziału do wymogów prawa. W zakresie zakupu pierwszego wyposażenia przewidziano meble medyczne, krzesła, myjnie do mycia basenów, lampy bakteriobójcze, defibrylatory, stelaże i regały, szafę z filtrem do przechowywania endoskopów, żaluzje i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziału.
I etap modernizacji przeprowadzony został w 2008 roku i obejmował obszar Intensywnej      Terapii Kardiologicznej.

3. Rozpoczęcie modernizacji Centralnej Sterylizatorni –opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń dla potrzeb centralnej sterylizatorni oraz zakupiono sterylizator. Koszt ok. 400 000 zł– środki pochodzące z dotacji Miasta Krakowa
 
4. Rozpoczęcie realizacji projektu pn” Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez dostosowanie infrastruktury ratownictwa medycznego SMS im.G.Narutowicza w Krakowie do wymogów prawa” zakwalifikowanego do dofinansowania ze środków unijnych w ramach POIŚ  . Wykonano rozbiórki istniejących elementów oraz fundamentów po byłych szklarniach w miejscu planowanej budowy lądowiska. Koszt 6 700 zł – środki pochodzące z dotacji  Miasta Kraków

5. Modernizacja sposobów zasilania Szpitala w energię elektryczną – wykonano układ sterujący pozwalający na automatyczne przełączanie linii zasilających Szpital w energie elektryczną oraz przebudowano rozdzielnie elektryczną z zastosowaniem systemu samoczynnego załączania energii oraz wykonano dokumentację . Koszt 65 000 zł środki pochodzące z dotacji Miasta Krakowa 

6. Informatyzacja Szpitala – przygotowano dokumentację projektowo - kosztorysową komputerowej sieci strukturalnej wraz z projektem remontu serwerowni oraz opracowano studium wykonalności  - niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych. Koszt 56 000 zł środki pochodzące z dotacji Miasta Kraków
 
Formy finansowania i ich wysokość:

Miasto Kraków  - 5 993 000 zł
środki własne Szpitala – 2 743 zł 

Pozostałe zadania zrealizowane w 2009 roku  ze środków własnych Szpitala

  • remont części tunelu komunikacyjnego w piwnicach łączącego budynek Główny Szpitala z Budynkiem Kuchni. Koszt remontu wyniósł: 120 051,68 zł
  • opracowanie inwentaryzacji budowlanej dla Budynku Patomorfologii. Koszt opracowania wyniósł:10 248 zł
  • opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla potrzeb dostosowania pomieszczeń Pracowni Mikrobiologii – koszt wyniósł 48 800 zł.
  • remont pomieszczeń Kaplicy Szpitalnej – koszt wyniósł 12 470 zł

22.12.2009r - odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytkowania zmodernizowanych pomieszczeń Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziału Kardiologicznego wraz z akupiona aparaturą medyczną.

Rzecznik Prasowy Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. G. Narutowicza w Krakowie
Agnieszka Marzęcka