Informacja na temat zadań inwestycyjnych wykonanych w Szpitalu w roku 2005

W roku 2005 zrealizowano następujące zadania (płatne ze środków własnych Szpitala):

1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb pracowni RTG (Budynek główny)
Zakres rzeczowy zrealizowanych prac:
Roboty budowlane w pełnym zakresie (demontaże i wyburzenia, ścianki działowe, sufity podwieszone, okładziny ścienne i podłogowe, wymiana stolarki drzwiowej z uwzględnieniem osłon antypromiennych). Roboty instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych

Łączna powierzchnia adaptowanych pomieszczeń: - ok. 36 m2
Koszt: 179 491,45 zł brutto

2. Wykonanie tarasu na I piętrze Budynku Głównego przy Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
Zakres rzeczowy zrealizowanych prac:
Wykonanie w miejscu tarasu podkładu betonowego stanowiącego warstwę ochronną nad pracownią RTG, wykonanie posadzki z płytek gresowych mrozoodpornych, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej wokół tarasu

Koszt: 25 025,47 zł brutto - środki własne

3. Wymiana urządzeń dźwigowych
Wymiana dwóch urządzeń dźwigowych w Budynku Głównym Szpitala.
Koszt: 299 388,00 zł brutto

4. Remont elewacji wejścia do Budynku Głównego
Zakres rzeczowy zrealizowanych prac:
Roboty ogólnobudowlane w pełnym zakresie (demontaże i wyburzenia, zamurowania, wykonanie ścianki w konstrukcji żelbetowej, montaż konstrukcji stalowej dla powiększenia istniejącego zadaszenia, okładziny z płyt granitowych i blaszanych, okładziny elewacyjne z płyt terrazzo i kasetonów aluminiowych

Powierzchnia zadaszenia: 114 m2
Powierzchnia okładzin elewacyjnych: 274 m2

Koszt: 235 630,47 zł brutto - środki własne

5. Zakup odbojoporęczy i narożników ochronnych.
Koszt: 41 083,87 zł brutto

Zakupione listwy narożniki zamontowano na Oddziale Kardiologicznym i Oddziale Chorób Wewnętrznych - I, II piętro Bud. Ks. Siemaszki.


Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza w Krakowie w 2005r realizował Projekt pn "Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G.Narutowicza w Krakowie" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt ten był realizowany zgodnie z Umową nr Z/2.12/I/1.3.2/217/04/37/04 z dnia 07.12.2004r (oraz Aneksem nr 1 i nr 2 do tejże Umowy) o dofinansowanie Projektu Z/2.12/I/1.3.2/217/04. w ramach Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów .
   

Całkowita wartość Projektu wyniosła : 10 101 856,25 zł, z czego całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu wyniosły : 9 231 138,75 zł. w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 6 923 354,06 zł, ( 606 957,64 zł za 2004 rok i 6 316 396,42 zł w 2005r) Budżet Miasta Krakowa: 1 967 319,21 zł , ( 202 319, 21 zł w 2004 roku i 1 765 000,00 zł w 2005r) środki własne Szpitala: 340 465,48 zł w 2005 roku

W dniu 21.02.2005r Miasto Kraków podpisało ze Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im.G.Narutowicza w Krakowie Umowę Nr W/II/22/SP/2/2005 oraz Aneks nr1 W/II/22/SP/2005-AN-1/2005 z dnia 14.03.2005 o udzielenie dotacji dla Szpitala na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G.Narutowicza w Krakowie" w kwocie 1 765 000 zł . Umowa ta stanowiła wymagalne procedurą ZPORR zabezpieczenie środków finansowych jako wkład własny przy realizacji Projektu.

Zakres rzeczowy realizacji Projektu w 2005 roku obejmował:


1. Modernizację pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego - II etap i scalenia Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

- demontaże i wyburzenia, ścianki działowe, okładziny ścienne, podłogowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej prace instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego i awaryjnego instalacji gazowej gazów medycznych, instalacji wod-kan i c.o., instalacji wentylacyjnej oraz przeciwpożarowej zgodnie z dokumentacja projektową. łączna powierzchnia planowana do adaptacji w II etapie : 452 m2

2. Wymianę urządzeń dźwigowych w ramach likwidacji barier architektonicznych w istniejących szybach windowych - 4 szt ( w Budynku Głównym i w Budynku Ks. Siemaszki)

3. Wykonanie wejścia do Budynku Głównego Szpitala oraz miejsc parkingowych w ramach likwidacji barier architektonicznych w zakresie :

- wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w wejściu do budynku Głównego Szpitala ( 126 m2 ) , wymiana drzwi wejściowych automatycznie otwieranych wraz z pracami towarzyszącymi instalacji elektrycznej

4. Zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

5. Promocję Projektu obejmującą materiały reklamowe, tablice ogłoszeniowe, programy informacyjne i inne służące promocji projektu.

Ponadto w dniu 23.12.2005r Miasto Kraków podpisało ze Szpitalem Miejskim Specjalistycznym im.G.Narutowicza w Krakowie Umowę Nr W/II/161/SP/26/2005 o udzielenie dotacji dla Szpitala na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn "Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla SMS im. G.Narutowicza w Krakowie" w kwocie 21 000 zł na zakup sprzętu specjalistycznego urologicznego.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w 2005 roku został wykonany w 100%.

Zakres finansowy:
-    wykorzystano dotację zg. z Umową Nr W/II/22/SP/2/2005,
-    wykorzystano uzyskane zwroty środków unijnych,
-    wykorzystano dotację zg. z Umową Nr W/II/161/SP/26/2005,
-    w trakcie wykorzystywania środki finansowe z pożyczki krótkoterminowej
-    w trakcie wykorzystywania środki własne szpitala.