08.12.2017

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie uczestniczy
w projekcie „Rodzicu nie jesteś sam
!”

 

 

Gmina Miejska Kraków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa realizuje projekt pn.:"Rodzicu, nie jesteś sam!". Łączna wartość projektu wynosi: 1 113 999,60 zł, w tym 1 045 660,60 zł 1 to wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zaadaptowanie i wdrożenie rozwiązań w zakresie wsparcia młodych rodzin do prawidłowego wypełniania roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. Działania w ramach projektu opierać się będą na współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego oraz partnerem ponadnarodowym, którym jest Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem. Grupę docelową będą stanowiły szpitale funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które dysponują oddziałami położniczymi. W grupie tych szpitali znalazł się Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. W ramach testowania wdrażanego modelu wczesnego wspierania pomocą objętych będzie 40 rodzin, którym urodziło się dziecko.

 

Termin realizacji projektu 01.10.2017 r. do 31.03.2020 r.

 

Projekt obejmuje wdrożenie modelu wczesnej, kompleksowej i interdyscyplinarnej opieki nad rodzicami z dzieckiem oraz edukację w kierunku propagowania właściwych postaw zdrowotnych, zmiany postawy wobec badań profilaktycznych z biernej na czynną, kontroli stanu zdrowia matki po porodzie i zdrowia dziecka w okresie niemowlęcym, pozyskiwania wiedzy na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych przysługujących dziecku w przypadku niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej, a także pomocy w realizacji wymaganych procedur prawnych czy organizacyjnych.
W ramach pierwszego etapu realizacji projektu opracowana została diagnoza w zakresie dotychczas udzielanego wsparcia dla rodzin, którym urodziło się dziecko. Przygotowany też został raport na temat wsparcia realizowanego w Niemczech. Zostanie też wypracowana wersja modelu wczesnego wsparcia gotowego do wdrożenia w szpitalach biorących udział w projekcie. Kolejne etapy realizacji projektu przewidują konsultacje prowadzone bezpośrednio na oddziałach położniczo - ginekologicznych i szkołach rodzenia oraz poradnictwo udzielane przez specjalistów: psychologa, dietetyka, doradcę zawodowego, pielęgniarkę pediatryczną. Założenia wniosku o dofinansowanie projektu przewidują przygotowanie narzędzi doradczych takich jak strona internetowa dostosowana dla osób niepełnosprawnych, infolinia, publikacja zawierająca informacje nt. możliwości wsparcia rodzin. Efektem wdrożenia będzie uzyskanie przez rodziny dostępu do usług umożliwiających uzyskanie kompleksowej wiedzy i wsparcia pozwalających na dostosowanie życia codziennego do potrzeb małych dzieci (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością) przy równoczesnym utrzymaniu aktywności społecznej i zawodowej rodziców.

 

Realizatorzy projektu:

 

Lider projektu

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

 

 

Partner krajowy: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 

Partner ponadnarodowy: Urząd ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem

 

Beneficjent projektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie